แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
20 มิถุนายน 2567จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ทางสาธารณประโยชน์สายประปา) หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมสร้างฝาปิดบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 , 9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่(สะพานโพธิ์ลอย -สะพานห้วยแลง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2567จ้างประกอบอาหารกลางวันกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2567จ้างออกแบบจ้างออกแบบ รับรองแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
การดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ฯ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
256
เดือนก่อน
352
ปีนี้
3,939
ปีก่อน
24,409