มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 18 results.
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี 2567
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Dont
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566