ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 463
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมสร้างฝาปิดบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 , 9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่(สะพานโพธิ์ลอย -สะพานห้วยแลง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุ(ผ้าอ้อม)ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ รับรองแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองกะปุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างออกแบบ รับรองแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๓ โครงการ27 พฤษภาคม 2567
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อ PVC หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่(สะพานโพธิ์ลอย -สะพานห้วยแลง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567