ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 7 results.
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA)
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะประจำปี 2565
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562