การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-5 of 10 results.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตรวจงานโครงการก่อสร้างคลองทิ้งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ 7 บ้านไรตะแคง ถึง หมู่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย
ตรวจงานโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 บ้านหนองกะปุ
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของหน่วยงานประจำปี 2566
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของหน่วยงาน