ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศแสดงฐานะงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 มีนาคม 2565 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 เมษายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 รอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4 ประเภท ประจำปี 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 เมษายน 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 เมษายน 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาส ที่ 1-2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มกราคม 2513 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.หนองกะปุ ประจำปี 2565