เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการกรณีตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.หนองกะปุ