หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ อบต.

    องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

    องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12. การท่องเทียว

13. การผังเมือง

สำนักงานปลัด

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกำกับและเร่งรัด

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง

และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

ผู้บังคับบัญชาและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลักองค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจ่าย-รับเงิน การนำส่งเงิน

การเก็บรักษาการเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 

งบฐานะการคลัง การเงิน การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การวางแผนการจัดเก็บรายได้ การชำระภาษีอากร

การประเมินภาษีต่างๆ งานผลประโยชน์และงานทะเบียนทรัพย์สินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ

คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ถนน

สะพาน เขื่อน ทางเท้า การประมาณราคา งานสวนสาธารณะ งานควบคุม ดูแลและบำรุงรักษา

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับ

การใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย