ศุกร์ 18 มกราคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ 

"ตำบลหนองกะปุเป็นชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล เศรษฐกิจดีและมั่นคง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชน"

                                                                                 alt


 พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ 

                    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

2.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                 3.พัฒนาด้านสังคมการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น และการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

4.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน           ของประชาชน

5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตรกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

6. รักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

alt

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุได้กำหนดยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ

เขื่อน ผนังกั้นดิน ศาลาที่พักริมทาง

 

2. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอย ป้ายเตือนต่างๆ


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

1. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

 

2. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

 

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

2. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค

 

3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

 

1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ

 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ให้

บริการประชาชน

 

5. แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

 

6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

7. แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 

8. แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

1. แนวทางการขุดลอกคลอง ก่อสร้างคลองดาด สร้างคลองส่งน้ำ
 

2. แนวทางการจัดหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร

 

3. แนวทางการรับโอน ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ตามความพร้อมในการถ่ายโอน       ของแต่ละหมู่บ้าน

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

1.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2. แนวทางการบำบัดและจัดการขยะ

 

3. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

4. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชน

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

นันทนาการ

 

1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเสมอ ภาค

 

2. แนวทางการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

3. แนวทางการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา

 

4. แนวทางการจัดหาสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายในแต่ละหมู่บ้าน

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

1. แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค

 

2. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 

3. แนวทางการส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านการสาธารณสุข
 

alt
 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทรุุจริต 4 ปี (2561-2564)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทรุุจริต


แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 61 รอบ 12 เดือน


แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 61 รอบ 6 เดือน


บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ


QR Code
อบต.หนองกะปุ

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.หนองกะปุ ด้านใดมากที่สุด

ผู้ชม ณ เวลานี้

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว548
mod_vvisit_counterเดือนนี้1194
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1485
mod_vvisit_counterทั้งหมด39954

เรามี: 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีคุณคือ: 54.234.114.202
วันนี้: ม.ค. 19, 2019

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-789-470-1